+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

18001 (BHP / BS OHSAS)

Zakres akredytacji PCA


Aktualności

Od roku 2013 trwają prace nad ustanowieniem nowej normy w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spełniającej standardy ISO. Nowa norma pod nazwą ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania - przygotowywana jest przez komitet techniczny ISO/PC 283.

Biuro komitetu funkcjonuje przy British Standards Institution – BSI, a w pracach nad nową normą biorą udział uczestnicy z 50 krajów i organizacji międzynarodowych, w tym Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), polski PKN, brytyjski BSI, ale też kraje postrzegane potocznie jako niedbające o BHP, np. Chiny czy Indie.

FDIS dla ISO 45001 został wydany w dniu 30 listopada 2017 r. Ważne zmiany proponowane w ISO/DIS 45001 to:


 • zastosowanie struktury klauzuli wskazanej w Aneksie SL, określającym obecnie wymagane ramy dla wszystkich norm i aktualizowanych standardów ISO dotyczących systemów zarządzania. Daje to pewność, ze końcowa wersja ISO 45001 będzie kompatybilna z innymi normami systemów zarządzania takimi jak ISO 9001, ISO 14001.
 • położenie większego nacisku na kontekst organizacji,
 • promowanie myślenia opartego na ryzyku w odniesieniu do tworzenia, wprowadzania i utrzymywania SZBHP w danej organizacji, a nie tylko nakierowanego na zagrożenia związane z BHP,
 • nałożenie na organizacje odpowiedzialności za to, w jaki sposób ich dostawcy i wykonawcy zarządzają ryzykiem,
 • zastąpienie pojęć „dokumenty i zapisy” pojęciem „udokumentowana informacja”.


Proces głosowania nad przyjęciem do publikacji FDIS ISO 45001 zakończył się w styczniu br. wynikiem pozytywnym. Publikacja normy ISO 45001 nastąpi w marcu 2018 r.


System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według wymagań normy PN-N 18001(BHP) i według wymagań normy BS OHSAS 18001 (OHSAS)

Istotą Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. System skupia się na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.

Różnice pomiędzy BS OHSAS 18001 a PN-N 18001 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Konstrukcja standardu BS OHSAS 18001 lub normy PN-N 18001, podobnie jak norm ISO 9001 i ISO 14001 oparta jest na koncepcji ciągłego doskonalenia i umożliwia zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości czy też rodzaju prowadzonej działalności, w których pracownicy narażeni są na jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Wymagania zawarte w tych dokumentach umożliwiają organizacji odpowiednie do potrzeb sformułowanie polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skuteczne realizowanie tej polityki przez osiąganie przyjętych celów. Norma PN-N-18001 oraz BS OHSAS 18001 stanowią podstawę do certyfikacji systemu zarządzania organizacją w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, podobnie jak ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością i ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego.

Norma PN-N-18001 jest zbieżna z postanowieniami dokumentu Międzynarodowej Organizacji pt. "Guidelines on occupational safety and health management systems" (ILO-OSH 2001). Normy PN-N-18001, PN-N-18002 oraz PN-N-18004 pełnią rolę wytycznych krajowych dotyczących dobrowolnego stosowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wszystkie te normy stanowią transpozycję postanowień dokumentu ILO-OSH 2001 z uwzględnieniem polskiego prawa, warunków i praktyki.

Certyfikacja na zgodność z PN-N-18001 lub BS OHSAS 18001 potwierdza, że przedsiębiorstwo działa skutecznie i odpowiedzialnie w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników.

Historia

W 1996 r. Brytyjski Instytut Normalizacyjny mając na uwadze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy opracował normę BS 8800 w zakresie zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy. Zawarte w niej wskazówki określają sposoby jak skutecznie zapobiegać występowaniu okoliczności, które mogą spowodować utratę zdrowia lub życia pracownika, a także jak przeciwdziałać powstawaniu chorób zawodowych.
Pod wpływem zapotrzebowania na rynku opracowano międzynarodowe normy OHSAS serii18000 dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma OHSAS 18001 pojawiła się po raz pierwszy w kwietniu 1999 roku.


Do norm tych należą:

 • BS OHSAS - 18001 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Specyfikacja.
 • BS OHSAS - 18002 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 • BS OHSAS - 18004 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wytyczne wdrażania.

Na bazie standardu OHSAS 18001 powstała w 1999 roku polska norma PN-N 18001, która została znowelizowana w roku 2004:


 • PN-N-18001 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Specyfikacja.

oraz

 • PN-N-18002 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 • PN-N-18004 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wytyczne wdrażania.


Korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania wg PN-N-18001 lub BS OHSAS 18001

 • duże ułatwienie zarządzania organizacją, szczególnie w zakresie spełnienia wymagań prawnych i innych,
 • identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników i szybkie przeciw działanie tym zagrożeniom, szczególnie w zmieniających się warunkach i asortymencie produkcji lub usług,
 • angażowanie wszystkich pracowników w zapewnienie bezpiecznej pracy,
 • ograniczenie kosztów związanych z wypadkami,
 • zmniejszenie absencji chorobowej,
 • wzrost zaufania pracowników do organizacji i identyfikowanie się z organizacją,
 • poprawa warunków pracy i przez to wzrost wydajności pracy,
 • zmniejszenie kosztów pracy, a przez to korzystny wpływ na wyniki ekonomiczne organizacji,
 • wzrost zaufania klientów, firm ubezpieczeniowych i państwowych organów kontrolnych,
 • łatwiejsze uzyskiwanie dotacji na inwestycje modernizacyjne,
 • stworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • zmniejszenie ilości wizyt PIP i służb bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • łatwiejsze pozyskiwanie pracowników dzięki renomie przedsiębiorstwa skutecznie dbającego o zdrowie swoich pracowników,
 • podniesienie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Ogólne wymagania

Podstawą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy, które muszą być ukształtowane według określonych zasad. System ten jest częścią całego systemu zarządzania organizacją, który obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności osób, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądów, oraz utrzymania określonej polityki dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to jednocześnie podstawowy element gwarantujący określony poziom związany z kontrolą nad zagrożeniami związanymi z działalnością przedsiębiorstwa.


Podstawowymi elementami budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy są m.in.:

 1. Określenie polityki dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zaplanowanie systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez:
  • określenie kryteriów oceny ryzyka,
  • określenie wymagań prawnych,
  • sformułowanie celów i procedur umożliwiających realizację celów.
 3. Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, poprzez:
  • określenie struktur i odpowiedzialności osób,
  • przeszkolenie pracowników,
  • opracowanie oraz nadzorowanie określonej dokumentacji,
  • plany reagowania w przypadku awarii lub wypadków przy pracy.
 4. Nadzór nad systemem oraz możliwość wprowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych, a także działań umożliwiających ocenę skuteczności funkcjonującego systemu poprzez:
  • monitorowanie,
  • auditowanie,
  • przeglądy zarządzania.


Klienci zainteresowani certyfikacją systemów zarządzania w CCJ mają możliwość otrzymania oferty cenowej po uprzednim wypełnieniu zapytania ofertowego, pobranego ze strony www.ccj.wat.edu.pl. Po złożeniu wniosku o certyfikację z kompletem dokumentacji przygotowywana jest lub potwierdzana oferta opracowana na podstawie kompletnej informacji o funkcjonującym systemie zarządzania.

Podstawowe informacje o formalnych wymaganiach i etapach realizacji procesu certyfikacji dostępne są na stronie internetowej, w zakładce informacje ogólne, w dokumencie "Zasady certyfikacji - Informator dla klienta" oraz na życzenie Klienta w formie papierowej.


Certyfikacja w CCJ jest zaplanowana w ten sposób, aby przed auditem na miejscu w organizacji można było uzyskać jak największe zaufanie, że organizacja spełnia wymagania normy PN-N 18001 i/lub BS OHSAS 18001.


Głównymi elementami planowania certyfikacji są:


 • Wypełnienie przez organizację wniosku i kwestionariusza oraz ich przegląd przez CCJ, który daje wstępną informację o stopniu wdrożenia systemu zarządzania bhp i jego doskonaleniu,
 • Przegląd dokumentacji dostarczonej przez organizację, który umożliwia ocenę zgodności z podstawowymi wymaganiami normy PN-N 18001 i/lub BS OHSAS 18001,
 • Przeprowadzenie I etapu auditu w organizacji, który umożliwia wykluczenie prawdopodobnych rozbieżności dotyczących oceny dokumentacji, daje kolejną informację o stopniu wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania bhp oraz umożliwia zaplanowanie terminu i przebiegu II etapu auditu,
 • Przeprowadzenie II etapu auditu celem potwierdzenia zgodności.


Zasady ustalania opłat w procesie certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji systemu zarządzania wg PN-N 18001 (BHP) i BS OHSAS 18001 obowiązujące w CCJ

Klienci zainteresowani certyfikacją systemów zarządzania w CCJ mają możliwość otrzymania oferty cenowej po uprzednim wypełnieniu zapytania ofertowego, pobranego ze strony www.ccj.wat.edu.pl. Po złożeniu wniosku o certyfikację z kompletem dokumentacji przygotowywana jest lub potwierdzana oferta opracowana na podstawie kompletnej informacji o funkcjonującym systemie zarządzania bhp.


Podstawowe zasady ustalania opłat za certyfikację:


Cena netto usługi certyfikacyjnej realizowanej przez CCJ wyliczana jest wg poniższego wzoru:


A = B + (C x D) + E


gdzie:


 • A - cena netto,
 • B - opłata stała, określona w aktualnym cenniku CCJ,
 • C - czas trwania auditu,
 • D - stawka stała za jeden dzień auditu, określona w aktualnym cenniku CCJ,
 • E - koszty zakwaterowania, podróży i wyżywienia auditorów.


Podstawą wykorzystywaną do określania wysokości opłat (stałej oraz za audit) jest efektywna liczba personelu, którą określa CCJ na podstawie informacji uzyskanych od organizacji.


Efektywna liczba personelu jest obliczana z uwzględnieniem następujących czynników:


 • liczba personelu zaangażowanego w ramach zakresu certyfikacji,
 • pracownicy ujęci częściowo w zakresie certyfikacji,
 • forma zatrudnienia: pełny etat, na część etatu, personel niepracujący na stałe (sezonowo, tymczasowo, na umowę o dzieło lub zlecenie),
 • praca w systemie zmianowym.


Opłata stała pobierana jest przed auditem certyfikacyjnym oraz co roku w trakcie ważności certyfikacji, tj.: dwa miesiące przed planowanym auditem w nadzorze oraz trzy miesiące przed planowanym auditem ponownej certyfikacji.


Zasady ustalania czasu trwania auditu

Zasady ustalania czasu trwania auditu są zgodne z dokumentem IAF MD5. Do określenia czasu trwania auditu, przyjmuje się, że jest to czas poświęcony jest na:


 • planowanie auditu,
 • przegląd dokumentacji,
 • komunikowanie się z personelem klienta,
 • przeprowadzenie auditu w obiektach klienta (auditu na miejscu) w ramach 8 godzin pracy, w tym planowane przerwy (nie krócej jak 80% ustalonego czasu trwania auditu),
 • pisanie raportu.


Czas trwania auditu certyfikującego może obejmować techniki auditowania zdalnego (jeżeli jest to możliwe) max do 30% czasu trwania audit na miejscu.


Czas trwania auditu określa się na podstawie poniższej tabeli z założeniem, że zmiana efektywnej liczby personelu jest wartością ciągłą, a nie skokową oraz kategoria ryzyka wypadkowego będzie korelowała z sektorem działalności przemysłowej do której należy certyfikowana organizacja (patrz tabela 2).

(tabela 1)

L.p Efektywna liczba personelu Wysoka Średnia Niska Ograniczona
1 1-5 3 2,5 2,5 2,5
2 6-10 3,5 3 3 3
3 11-15 4,5 3,5 3 3
4 16-25 5,5 4,5 3,5 3
5 26-45 7 5,5 4 3
6 46-65 8 6 4,5 3,5
7 66-85 9 7 5 3,5
8 86-125 11 8 5,5 4
9 126-175 12 9 6 4,5
10 176-275 13 10 7 5
11 276-425 15 11 8 5,5
12 426-625 16 12 9 6
13 626-875 17 13 10 6,5
14 876-1175 19 15 11 7
15 1176-1550 20 16 12 7,5
16 1551-2025 21 17 12 8
17 2026-2675 23 18 13 8,5
18 2676-3450 25 19 14 9
19 3451-4350 27 20 15 10
20 4351-5450 28 21 16 11
21 5451-6800 30 23 17 12
22 6801-8500 32 25 19 13
23 8501-10700 34 27 20 14
24 >10700 Do indywidualnych ustaleń


W zależności od poziomu ryzyka dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie czasu trwania auditu do 30 %.

W kalkulacji OHSAS doliczamy 10% do czasu trwania auditu BHP ze względu na różnice pomiędzy wymaganiami norm PN-N 18001 (BHP) a BS OHSAS 18001 (OHSAS).


Powiązania sektora przemysłu i ryzyka wypadkowego przy wykonywanych pracach


(tabela 2)

Kategoria ryzyka Sektor działalności przemysłowej
WYSOKA
 • górnictwo i kopalnictwo,
 • wydobycie ropy i gazu,
 • garbowanie wyrobów włókienniczych i odzieży,
 • roztwarzanie na pulpę w procesie wytwarzania papieru, w tym procesy recyklingu papieru,
 • rafinacja ropy,
 • chemikalia i farmaceutyki,
 • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • produkcja pierwotna - metale,
 • przetwórstwo wyrobów niemetalowych i wyroby niemetalowe, w tym ceramika i cement,
 • wytwarzanie energii elektrycznej z węgla,
 • budownictwo lądowe i wodne oraz rozbiórka,
 • przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i bezpiecznych, np. spalanie, itd.,
 • przetwarzanie ścieków i kanalizacja.
ŚREDNIA
 • rybołówstwo/ rolnictwo/ leśnictwo,
 • tekstylia i wyroby odzieżowe, w tym skórzane z wyłączeniem garbarstwa,
 • wytwarzanie desek, nasycanie/ impregnacja drewna i wyrobów z drewna,
 • produkcja papieru i drukarstwo z wyłączeniem roztwarzania na pulpę,
 • przetwórstwo wyrobów niemetalowych i wyroby niemetalowe, w tym szkło, glina, wapno, gips, itd.,
 • obróbka powierzchniowa i inna obróbka chemiczna wyrobów metalowych z wyłączeniem produkcji pierwotnej,
 • obróbka powierzchniowa i inna obróbka chemiczna w technologii budowy maszyn,
 • produkcja metalowych wyrobów gotowych, łącznie z maszynami i urządzeniami,
 • produkcja wojskowych pojazdów bojowych,
 • naprawa i konserwacja maszyn,
 • wytwarzanie czystych płytek drukowanych dla przemysłu elektronicznego,
 • produkcja komputerów, urządzeń elektronicznych i optycznych,
 • produkcja urządzeń elektrycznych,
 • wytwarzanie sprzętu transportowego - drogowego, kolejowego, lotniczego, pływającego,
 • wytwarzanie i rozprowadzanie energii elektrycznej pochodzącej z innych źródeł niż spalanie węgla,
 • wytwarzanie, magazynowanie i rozprowadzanie gazu (uwaga: wydobycie jest zaliczane do kategorii wysokiej),
 • pobieranie, oczyszczanie i rozprowadzanie wody, w tym gospodarka rzeczna (uwaga: oczyszczanie ścieków przemysłowych jest zaliczane do kategorii wysokiej),
 • hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw kopalnych,
 • przetwórstwo żywności i tytoniu,
 • transport i rozprowadzanie - drogą morską, powietrzną, lądową,
 • agencje handlu nieruchomościami komercyjnymi, zarządzanie nieruchomościami,
 • czyszczenie przemysłowe, czyszczenie higieniczne, czyszczenie na sucho zazwyczaj stanowiące część ogólnych usług w ramach działalności gospodarczej,
 • recykling, kompostowanie, wysypiska śmieci (odpadów bezpiecznych),
 • badania techniczne i laboratoria,
 • ochrona zdrowia/ szpitale/ weterynaria,
 • usługi rekreacyjne oraz usługi osobiste z wyłączeniem hoteli i restauracji.
NISKA
 • hotele/ restauracje (zakwaterowane i działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 • drewno i wyroby z drewna z wyłączeniem wytwarzania desek, nasycania i impregnacji drewna,
 • wyroby z papieru z wyłączeniem drukarstwa, roztwarzania na pulpę i produkcji papieru,
 • wytwarzanie wtryskowe, formowanie i montaż wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - z wyłączeniem wytwarzania surowców do produkcji gumy i tworzyw sztucznych, które są zaliczane do chemikaliów,
 • obróbka plastyczna na gorąco i na zimno oraz wytwarzanie metali z wyłączeniem obróbki powierzchniowej i innych rodzajów obróbki chemicznej i produkcji pierwotnej,
 • ogólny montaż maszyn z wyłączeniem obróbki powierzchniowej i innych obróbek chemicznych,
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 • handel hurtowy i detaliczny,
 • montaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego z wyłączeniem wytwarzania czystych płytek drukowanych,
 • firmy wydawnicze (wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
OGRANICZONA
 • działania w korporacjach i zarządzanie korporacjami, centrale oraz zarządzanie holdingami,
 • transport i dystrybucja - usługi zarządzania bez zarządzania rzeczywistą flotą transportową,
 • telekomunikacja,
 • działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
 • działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,
 • przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych,
 • ogólne usługi komercyjne z wyłączeniem agencji handlu nieruchomościami komercyjnymi,
 • zarządzania nieruchomościami, czyszczenia przemysłowego, czyszczenia higienicznego, czyszczenia na sucho,
 • badania naukowe i prace rozwojowe, z wyłączeniem badań technicznych i laboratoryjnych,
 • usługi edukacyjne.
PRZYPADKI SPECJALNE
 • technika jądrowa,
 • wytwarzanie energii elektrycznej z energii jądrowej,
 • magazynowanie dużych ilości materiałów niebezpiecznych,
 • administracja publiczna,
 • władze lokalne,
 • organizacje wytwarzające wyroby lub świadczące usługi oddziałujące na środowisko naturalne,
 • instytucje finansowe.


Przyjmuje się, że czas auditu w nadzorze (N) wynosi 1/3 auditu certyfikującego (C), auditu ponownej certyfikacji (PC) wynosi 2/3 auditu C.


W czasie nadzoru nad certyfikacją dokonuje się przeglądu czasu trwania planowanych auditów w nadzorze i dla ponownej certyfikacji pod względem jego aktualności.


W czasie auditu certyfikacyjnego przeprowadza się audit I etapu. Czas trwania auditu I etapu wynosi 20 % czasu trwania auditu na miejscu. CCJ praktycznie planuje od 0,5 do 2 auditodnia w zależności od wielkości efektywnej liczby personelu i od wrażliwości na środowisko pracy.


Zasady ustalania czasu trwania auditu dla organizacji wielooddziałowej (w tym oddziały tymczasowe).

Organizacja wielooddziałowa rozumiana jest jako organizacja posiadająca zidentyfikowaną siedzibę centralną (nazywaną dalej centralą - lecz niekoniecznie spełniającą rolę głównego zarządu w organizacji), w której są planowane, nadzorowane lub zarządzane określone działania, oraz sieć biur lokalnych lub filii (oddziałów), w których działania te są wykonywane w całości lub częściowo.

Organizacja wielodziałowa może być jedną osobą prawną lub nie, przykłady organizacji wielooddziałowych, to:


 • organizacja posiadająca różne lokalizacje stałe lub tymczasowe,
 • organizacje działające na zasadzie franczyzy,
 • przedsiębiorstwo produkcyjne, które ma sieć biur sprzedaży,
 • przedsiębiorstwo usługowe mające wiele oddziałów świadczące podobne usługi,
 • przedsiębiorstwo prowadzące działalność w wielu filiach.


Oddział tymczasowy rozumiany jest jako oddział, który został ustanowiony przez organizację w celu wykonywania określonej pracy lub usługi w pewnym okresie czasu, a który nie będzie oddziałem stałym (np. plac budowy).


CCJ stosuje próbkowanie dla organizacji wielooddziałowej z zachowaniem następujących zasad:

 • centrala oraz minimum jeden oddział o stałej lokalizacji objęte są jednym systemem zarządzania, w ramach którego organizowany jest wspólny przegląd zarządzania. Audity wewnętrzne prowadzone są według spójnego programu, inicjowane są wspólne zmiany w systemie zarządzania i dokumentacji systemowej w ramach doskonalenia, rozpatrywania skarg, itp.
 • wszystkie oddziały muszą mieć prawne lub kontraktowe powiązanie z centralą, które określają jej uprawnienia,
 • w oddziałach realizowane są tego samego rodzaju procesy, podobnymi metodami i według podobnych procedur,
 • próbkowanie musi zapewnić możliwość oceny przebiegu procesów funkcjonujących w organizacji wielooddziałowej, na zasadzie jednego przykładu,
 • jeżeli w jednym oddziale stwierdzona jest niezgodność to w pozostałych oddziałach powinna być przeanalizowana taka sama sytuacja i również podjęte działania korygujące i/lub zapobiegawcze. Możliwe jest zwiększenie próbkowania w tych obszarach do czasu upewnienia się, że sytuacja się ustabilizowała,
 • jeżeli została stwierdzona niezgodność z wymaganiami normy w jednym oddziale to dotyczy to całej organizacji wielodziałowej i nie można wydać certyfikatu dla całości; nie można po fakcie zapisania niezgodności wyłączać oddziału, w którym tą niezgodność stwierdzono.


Przykładowa minimalna liczba auditowanych oddziałów może wynosić:

 • audit certyfikujący- liczba oddziałów/lokalizacji, w których będzie przeprowadzany audit jest to pierwiastek kwadratowy z ogólnej liczby oddziałów/lokalizacji

  obrazek

  y - liczba oddziałów/lokalizacji, w których będzie przeprowadzany audit,
  x - ogólna liczba oddziałów/lokalizacji auditowanych,
 • audit w nadzorze- liczba oddziałów/lokalizacji, w których będzie przeprowadzany audit jest to pierwiastek kwadratowy z ogólnej liczby oddziałów/lokalizacji z uwzględnieniem współczynnika 0.6 tj.

  obrazek

 • audit ponownej certyfikacji- liczba oddziałów/lokalizacji, w których będzie przeprowadzany audit jest to pierwiastek kwadratowy z ogólnej liczby oddziałów/lokalizacji z uwzględnieniem współczynnika 0.8 tj.

  obrazek

Czas w każdym oddziale/lokalizacji oblicza się oddzielnie tak, jak dla organizacji jednooddziałowej. Zależnie od zakresu oceny prowadzonej w danym oddziale/lokalizacji, możliwe jest skrócenie, lub wydłużenie czasu trwania auditu. Przyjmuje się zasadę, że wyliczona w ten sposób suma czasu trwania auditów w cyklu 3-letnim w organizacji wielooddziałowej nie może być krótsza od analogicznej sumy wyliczonej jak dla organizacji jednooddziałowej wykonującej ten sam zakres czynności przy uwzględnieniu całkowitego stanu zatrudnionych zaangażowanych w realizację zakresu certyfikacji we wszystkich oddziałach.
W całym procesie certyfikacji i nadzoru CCJ ocenia wszystkie oddziały/lokalizacje organizacji z uwzględnieniem powyższej metodologii. W procesie certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji centrala organizacji wielooddziałowej/zlokalizowanej w wielu miejscach zawsze jest poddawana ocenie.


Zasady ustalania liczby auditodni dla organizacji wnioskującej o certyfikację zintegrowanych systemów zarządzania lub organizowania auditu połączonego.

CCJ dla organizacji, które certyfikują system BHP/OHSAS zintegrowany z, np.: EMS, QMS, FSMS, ISMS, AQAP, stosuje następujące zasady:


 • podstawą do wyliczania liczby auditodni są efektywne liczby personelu w każdym systemie zarządzania,
 • całkowita liczba auditodni systemu zintegrowanego jest sumą liczb auditodni poszczególnych systemów zarządzania,
 • dopuszcza się zmniejszenie liczby auditodni ze względu na stopień zintegrowania systemów zarządzania.


Ponadto w określaniu ostatecznej liczby auditodni uwzględnia się:


 • rodzaj systemu zintegrowanego,
 • kompetencje zespołu auditującego pod względem możliwości auditowania systemu zintegrowanego przez członków zespołu auditorów,
 • stopień (zintegrowania) systemu,
 • występujące zagrożenia,
 • redukcja lub zwiększanie czasu trwania auditu,
 • zniżki lub zwyżki wynikające z poniżej przedstawionych przypadków.


W ramach określania czasu trwania auditu mają zastosowanie zniżki lub zwyżki w przypadkach określonych poniżej.

Zniżki mogą dotyczyć organizacji:


 • którą CCJ wcześniej już certyfikował,
 • które nie są odpowiedzialne za projektowanie lub inne elementy normy,
 • w których brak jest lub jest niskie ryzyko związane z wyrobem/procesem technologicznym, nie są branżami krytycznymi,
 • posiadających dojrzały system zarządzania lub posiadających doświadczenie w innych systemach zarządzania, uznany przez inną akredytowaną jednostkę certyfikującą (trzecią stronę),
 • które działają na bardzo małym terenie w odniesieniu do liczby pracowników (np. tylko kompleks biurowy),
 • w których realizowany jest audit wspólny (w przypadkach równoczesnej współpracy z innymi jednostkami certyfikującymi),
 • które prowadzą działania o niskiej złożoności, np.:

  • działania związane z jedną główną działalnością (np. serwis, montaż zabezpieczeń, produkcja cegieł, itp.),
  • w których wysoki procent zatrudnionych wykonuje te same proste zadania,
  • identyczne działania na zmianach,
  • proste funkcje w realizowanych procesach,
  • znaczna część personelu pracuje poza lokalizacją, np.: handlowcy, kierowcy, serwisanci i możliwe jest auditowanie w formie przeglądu zapisów.


Suma zniżek nie powinna przekraczać 30 %.


Zniżka za 100 % zintegrowanie systemu zarządzania z uwzględnieniem pełnej możliwości oceny przez zespół auditorów nie może przekraczać 20% (zniżka jest zmniejszana proporcjonalnie w zależności od stopnia zintegrowania).


Zwyżki mogą dotyczyć organizacji:


 • które mają skomplikowaną logistykę obejmującą więcej niż jeden budynek lub lokalizację, w których prowadzona jest działalność np. konieczność auditowania oddzielnego centrum projektowego,
 • wielodziałowych, w których wymagane jest wizytowanie ich stałych lub tymczasowych oddziałów,
 • w których personel posługuje się kilkoma językami (co powoduje konieczność korzystania z tłumacza/tłumaczy lub wyklucza możliwość pracy poszczególnych auditorów niezależnie od siebie),
 • które mają duży teren w stosunku do liczby pracowników,
 • które mają dużą liczbę przepisów regulujących działalność (np. żywność, leki, lotnictwo, energetyka jądrowa itp.),
 • w których systemy obejmują bardzo skomplikowane procesy lub stosunkowo dużą liczbę nietypowych czynności.