+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Polityka Bezstronności Centrum Certyfikacji Jakości

Kierownictwo WAT, w tym CCJ, zarządza konfliktami interesów i zapewnia bezstronność prowadzonej działalności z uwzględnieniem procesów certyfikacji wyrobów i systemów zarządzania oraz audytów, zwane dalej certyfikacją.


CCJ okresowo identyfikuje, analizuje i dokumentuje źródła zagrożeń bezstronności, w tym konfliktów interesów, obiektywności i zaufania oraz antykorupcyjnych. Podejmuje działania eliminujące potencjalne zagrożenia z nich wynikające oraz zagrożenia związane z działalności innych osób, jednostek lub organizacji. W przypadku, gdy konflikt interesów stanowi niedopuszczalne zagrożenie, CCJ nie podejmuje się przeprowadzania certyfikacji.


CCJ nie certyfikuje innych jednostek certyfikujących w zakresie ich systemu zarządzania jakością. Dopuszcza się certyfikację podmiotów, w których strukturach organizacyjnych funkcjonują jednostki certyfikujące pod warunkiem wyłączenia ich z procesu certyfikacji.


CCJ nie projektuje i nie produkuje wyrobów oraz nie oferuje i nie świadczy usług konsultacyjnych. Nie prowadzi oceny zgodności wyrobu w ramach działań na rzecz nadzoru rynku. Nie oferuje i nie wprowadza na rynek certyfikacji razem z działalnością konsultacyjną innej organizacji konsultacyjnej.


CCJ nie oferuje szkoleń dedykowanych, prowadzi wyłącznie szkolenia typu ”otwartego”. Nie korzysta ze sponsorowania własnych przedsięwzięć przez wykonawców oraz przez certyfikowane organizacje.


CCJ nie przeprowadza certyfikacji w przypadku stwierdzenia, że powiązanie pomiędzy Klientem a CCJ stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności, w tym nie certyfikuje organizacji, która była konsultowana lub poddawana auditom wewnętrznym przez konsultantów, z którymi powiązanie stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności oraz obiektywności działalności CCJ.


CCJ nie oferuje i nie prowadzi audytów wewnętrznych u swoich klientów oraz nie podzleca audytów konsultantom. Audytorzy, z którymi CCJ zawarł porozumienia, zaangażowani w konsultacje w danej organizacji nie są angażowani do przeprowadzenia audytów w tych organizacjach w ciągu dwóch lat od zakończenia tych konsultacji.


Cały personel CCJ, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, członkowie Komitetu Programowego i Zespołu Ekspertów, działa bezstronnie i nie ulega naciskom biznesowym, rodzinnym, finansowym lub innym, mogącym naruszać bezstronność. Od personelu wymaga się ujawnienia każdej takiej sytuacji, o której wie że może stanowić konflikt interesów. Pracownicy CCJ nie świadczą usług konsultacyjnych.


CCJ identyfikuje i analizuje ryzyka związane z bezstronnością, obiektywnością i zaufaniem oraz korupcyjne w odniesieniu do działalności certyfikacyjnej, podejmuje działania do każdego zidentyfikowanego ryzyka oraz zapewnia odpowiednie zasoby do pokrycia zobowiązań, będących konsekwencją oszacowanego ryzyka.
Polityka zatwierdzona przez Dziekana WLO oraz Dyrektora CCJ w dniu 03.08.2017.